Monday, 20 February 2017

Κοπή Βασιλόπιτας Ποντίων Αγγλίας

Πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ η Κοπή της Βασιλόπιτας του Συλλόγου Ποντίων Αγγλίας, στους φιλόξενους χώρους της Κοινότητας Αγ. Παντελεήμονος Harrow - ΒΔ Λονδίνου.


Τη Βασιλόπιτα ευλόγησε ο παρών ιστολόγος, στην παρουσία του Γενικού Προξένου της Ελλάδας στο Λονδίνο κ. Σωτηρίου Δεμέστιχα, της Προέδρου του Συλλόγου Δρος Κικής Σονίδου, του Προέδρου της φιλοξενούσας Κοινότητας Δρος Σεραφείμ Κυριακίδη και αρκετών μελών και φίλων του Συλλόγου.


Ο Γεν. Πρόξενος χαιρέτισε τους συμμετέχοντες με ιδιαίτερα εγκάρδια λόγια, αναφερόμενος στη μακρά ιστορία του Ποντιακού Ελληνισμού και στη μεγάλη προσφορά του στον οικουμενικό πολιτισμό.


Η Πρόεδρος του Συλλόγου παρουσίασε απολογισμό δραστηριοτήτων για το διάστημα από την ίδρυση του Συλλόγου το 2013 μέχρι σήμερα. Αναφέρθηκε δε στην ανάγκη για καταστατική δόμηση και για εκλογή νέου Δ.Σ.


Ο Ιερέας και ο Πρόεδρος της Κοινότητας τόνισαν τη σταθερή τους απόφαση για υποστήριξη και φιλοξενία του Συλλόγου στους χώρους της Κοινότητας, κατά τις επικείμενες απαραίτητες διαδικασίες.


Ακολούθησε γενική συζήτηση, όπου συμμετείχαν πολλοί από τους παρευρεθέντες, εκφράζοντας εποικοδομητικές θέσεις, απόψεις και προτάσεις.


Τελικά αποφασίσθηκε να πραγματοποιηθεί στους ίδιους χώρους, την Κυριακή 26η Μαρτίου τ.έ., στις 4.30 μ.μ., η Καταστατική Συνέλευση και Αρχαιρεσίες, με σκοπό την εκλογή και ανάδειξη του πρώτου επίσημου Δ.Σ. του Συλλόγου.


Στην ίδια συνάντηση ο Νομικός κ. Μιχάλης Αράπης θα εκφωνήσει τον Πανηγυρικό Λόγο, με την ευκαιρία του Εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.

Sunday, 19 February 2017

Η πίστη

«Εάν στο μέγεθος κόκου σινάπεως έχετε ΠΙΣΤΗ, τότε μπορείτε και βουνά να μετακινήσετε».

Τα παραπάνω λόγια του Χριστού είναι η παραγγελία που άφησε σε μας τους ανθρώπους προτού αναληφθεί στους ουρανούς.

Ω! Θεέ μου, πόση πίστη και αγάπη πρέπει να έχουμε στο Πρόσωπό Σου για να αποκτήσουμε τον ποθητό κόκο πίστεως που θα μας κάνει γνήσια παιδιά σου; 
Η συνείδησή μου λέγει απεριόριστη, δηλαδή χωρίς κανένα όριο, γιατί και του Θεού η αγάπη είναι απεριόριστη. 

Τί είναι όμως το εμπόδιο της πίστεώς μας στο θέλημα του Θεού; Είναι οφθαλμοφανές ότι πρώτα απ΄ όλα η αμαρτία, η οποία μπαίνει μπροστά σαν σιδηρούν παραπέτασμα και εμποδίζει την πίστη μας στο Θεό, ο Οποίος επιθυμεί υπακοή στο θέλημά του. Η αμαρτία, η οποία έχει πολλές μορφές στη ζωή μας, ξεκινώντας από τις αδυναμίες μας και παρουσιάζεται απλή και αγαθή και ωφέλιμη στις δυσκολίες μας ή και στις απαιτήσεις μας στη ζωή που διάγουμε.

Ο Χριστός όμως μας έδωσε ένα από τα μεγαλύτερα όπλα που υπάρχουν και αυτή είναι η προσευχή με την οποία ζητάμε την βοήθεια του Θεού σε κάθε δυσκολία μας. 

Πίστη λοιπόν σε κάθε δύσκολο διάβα της ζωής μας, που οι καιροί ή και άνθρωποι μας δημιουργούν ανυπέρβλητα εμπόδια. Εκείνο που δημιουργεί τρομερό εμπόδιο είναι η υγεία που δεν θεραπεύεται, όπως ο καρκίνος σε προσφιλή μας πρόσωπα ή ακόμη και από άλλες ανίατες ασθένειες.

Η μόνη απάντηση είναι η θερμή προσευχή, με γονυκλισία και ταπείνωση, μπροστά στο σύμπαν που επικρατεί η ύπαρξη και το θέλημα του Θεού, ζητώντας την θεραπεία του ασθενούς. Το θαύμα επιτελείται εφ’ όσον εμείς έχουμε αγάπη και υποταγή στο θέλημα του Θεού και η ίαση πραγματοποιείται. Έχουμε παρόμοια παραδείγματα που ασθενείς με ανίατες ασθένειες θεραπεύθηκαν δοξάζοντας τον Πανίσχυρο Θεό, στον οποίο τίποτε δεν αντιστέκεται.
Η δική μας αγάπη απαραιτήτως πρέπει να συνυπάρχει σε κάθε μας αίτηση στο θέλημα του Παντοκράτορος Θεού.

Νικόλαος Πούλιος
Ομότιμος Αρχιγραμματέας Ι.Α. Θυατείρων & Μ.Β.

Saturday, 18 February 2017

Ψυχοσάββατο σήμερα

Σ Υ Ν Α Ξ Α Ρ Ι Ο Ν, Τριῳδίου
Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ, μνείαν πάντων τῶν ἀπ' αἰῶνος κοιμηθέντων εὐσεβῶς, ἐπ' ἐλπίδι ἀναστάσεως ζωῆς αἰωνίου, οἱ θειότατοι Πατέρες ἐθέσπισαν.


Στίχοι
Ἀμνημόνησον πταισμάτων νεκροῖς, Λόγε,
Τά χρηστά νεκρά σπλάγχνα σου μή δεικνύων.


Τάς τῶν προαναπαυσαμένων ψυχάς κατάταξον, Δέσποτα Χριστέ, ἐν ταῖς τῶν Δικαίων σου σκηναῖς, καί ἐλέησον ἡμᾶς, ὡς μόνος ἀθάνατος, Ἀμήν.


Ἦχος πλ. δ'. Ὁ ἐν Ἐδέμ Παράδεισος
Δεῦτε πρό τέλους πάντες Ἀδελφοί, τόν χοῦν ἡμῶν βλέποντες, καί τῆς φύσεως ἡμῶν τό ἀσθενές, καί τήν εὐτέλειαν ἡμῶν, καί τό τέλος ὀψώμεθα, καί τά ὄργανα τοῦ σκεύους τῆς σαρκός, καί ὅτι κόνις ὁ ἄνθρωπος, βρῶμα σκωλήκων καί φθορά· ὅτι ξηρά τά ὀστᾶ ἡμῶν, ὅλως μή ἔχοντα πνοήν· τούς τάφους κατίδωμεν, ποῦ ἡ δόξα; ποῦ τό κάλλος τῆς μορφῆς; ποῦ ἡ εὔλαλος γλῶσσα; ποῦ ἡ ὀφρύς; ἢ ποῦ ὁ ὀφθαλμός; πάντα κόνις καί σκιά· διό φεῖσαι Σωτήρ πάντων ἡμῶν.


Ἦχος πλ. δ'
Τί ἀπατᾶται ἄνθρωπος αὐχῶν, τί μάτην ταράττεται, ὁ πηλός, καί μετ' ὀλίγον ὁ αὐτός; τί οὐ λογίζεται ὁ χοῦς, ὅτι κόνις τό φύραμα, καί σαπρίας καί φθορᾶς ἀποβολή; Εἰ οὖν πηλός ἐσμέν ἄνθρωποι, τί προστετήκαμεν τῇ γῆ; καί εἰ Χριστοῦ ἐσμέν σύμφυτοι, τί οὐ προστρέχομεν αὐτῷ, καί ὅλην ἀφέμενοι τήν ἐπίκηρον καί ῥέουσαν ζωήν, τῇ ζωῇ τῇ ἀφθάρτῳ, ἀκολουθοῦντες; ἥτις ἐστίν ὁ Χριστός, ὁ φωτισμός τῶν ψυχῶν ἡμῶν.


Ἦχος πλ. δ'
Ὁ τῇ χειρί σου πλάσας τόν Ἀδάμ, καί στήσας μεθόριον, ἀφθαρσίας, καί θνητότητος Σωτήρ, καί τῆς ἐν χάριτι ζωῆς, τῆς φθορᾶς ἀπαλλάξας τε, πρός τήν πρώτην μεταθέμενος ζωήν, αὐτός τούς δούλους σου Δέσποτα, οὓς προσελάβου ἐξ ἡμῶν, μετά Δικαίων ἀνάπαυσον, καί ἐν χορῷ τῶν ἐκλεκτῶν, καί τούτων τά ὀνόματα, μεταγράψας ἐν βίβλῳ τῆς ζωῆς, ἐν φωνῇ Ἀρχαγγέλου, ἐξαναστήσας σάλπιγγος ἠχοῖ, καταξίωσον αὐτούς, τῆς οὐρανίου βασιλείας σου.


Ἦχος πλ. δ'
Χριστός ἀνέστη λύσας τῶν δεσμῶν, Ἀδάμ τόν πρωτόπλαστον, καί τοῦ ᾍδου καταλύσας τήν ἰσχύν, θαρσεῖτε πάντες οἱ νεκροί, ἐνεκρώθη ὁ θάνατος, ἐσκυλεύθη καί ὁ ᾍδης σύν αὐτῷ, καί ὁ Χριστός ἐβασίλευσεν, ὁ σταυρωθείς καί ἀναστάς, αὐτός ἡμῖν ἐχαρίσατο, τήν ἀφθαρσίαν τῆς σαρκός, αὐτός ἀνιστᾷ ἡμᾶς, καί δωρεῖται τήν ἀνάστασιν ἡμῖν, καί τῆς δόξης ἐκείνης, μετ' εὐφροσύνης πάντας ἀξιοῖ, τούς ἐν πίστει ἀκλινεῖ, πεπιστευκότας θερμῶς ἐπ' αὐτῷ.


Νεκρώσιμον. Ἦχος β'
Ὡς ἄνθος μαραίνεται, καί ὡς ὄναρ παρέρχεται, καί διαλύεται πᾶς ἄνθρωπος, πάλιν δέ ἠχούσης τῆς σάλπιγγος, νεκροί ὡς ἐν συσσεισμῷ πάντες ἀναστήσονται, πρός τήν σήν ὑπάντησιν Χριστέ ὁ Θεός. Τότε Δέσποτα, οὓς μετέστησας ἐξ ἡμῶν, ἐν ταῖς τῶν Ἁγίων σου κατάταξον σκηναῖς, τά πνεύματα Δέσποτα τῶν σῶν δούλων ἀεί.


Ἀπόστιχα, Νεκρώσιμον. Ἦχος πλ. β'. Τοῦ Δαμασκηνοῦ
Ἄλγος τῷ Ἀδάμ ἐχρημάτισεν, ἡ τοῦ ξύλου ἀπόγευσις, πάλαι ἐν Ἐδέμ, ὅτε ὄφις ἰόν ἐξηρεύξατο· δι' αὐτοῦ γάρ εἰσῆλθεν ὁ θάνατος, παγγενῆ κατεσθίων τόν ἄνθρωπον· ἀλλ' ἐλθών ὁ Δεσπότης, καθεῖλε τόν δράκοντα, καί ἀνάπαυσιν ἡμῖν ἐδωρήσατο. Πρός αὐτόν οὖν βοήσωμεν· Φεῖσαι Σωτήρ, καί οὓς προσελάβου, μετά τῶν ἐκλεκτῶν σου ἀνάπαυσον.

Sunday, 12 February 2017

Προς την Πατρίδα

Ήλθε η ώρα... η ώρα να επαναφορτίσουμε τις μπαταρίες της ψυχής. Και πως αλλιώς, παρά με ένα ταξίδι στην Πατρίδα, αφού σύμφωνα με τον παππού Ευριπίδη «Δεν υπάρχει τίποτα γλυκύτερο από τη γη των πατέρων σου»!


«Η αγάπη προς την Πατρίδα είναι ισχυρότερη και από τη λογική», διδάσκει ο Οβίδιος. Κι αυτή η αγάπη οδηγεί για άλλη μια φορά τα βήματά μας στον τόπο όπου πρωτοείδαμε τον ήλιο. Κι όπως λέει ο Μυριβήλης, «Πατρίδα σαν τον ήλιο σου, ήλιος αλλού δεν λάμπει»!

Saturday, 11 February 2017

Έλληνες της Αρμενίας

Η Dr Marina Mkhitaryan, η οποία έχει μικτή καταγωγή, από Αρμένιο πατέρα και Ελληνοπόντια μητέρα, θα δώσει μια πολύ ενδιαφέρουσα διάλεξη στα αγγλικά, με θέμα τους Έλληνες της Αρμενίας, συνοδευόμενη από διαφάνειες, την ερχόμενη Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου, στις 7.15 μ.μ., στο Ελληνικό Κέντρο (16-18 Paddington Street London W1U 5AS).


According to the public census of 2011, the Greek resident population of Armenia numbers 900 people. They live in different towns and villages and speak the Pontic dialect as their ancestors are of Pontic Greek descent and moved to Armenia as miners.

The lecture, will present, through the projection of photographs the history, life and accomplishments of the Pontian Greeks community.

Dr Mkhitaryan, a Greek Armenian, born and raised in Yerevan, to an Armenian father and a Pontic Greek mother has devoted three years to extensive historical and photographic research on the Greek community in Armenia.

She started amateur photography in 2007, and has had four prior exhibitions. Her first exhibition was held in 2009, dedicated to Greeks of Armenia, in loving memory of her Greek mother, at the Hellenic Embassy in Armenia. This exhibition has become permanent in the Hellenic Embassy in Yerevan. Her second exhibition was again dedicated to Greeks of Armenia and held at the Greek Consulate of New York, USA in 2011.

Free entry; booking essential: 020 7563 9835 or 
press@helleniccentre.org.

Organised by the Hellenic Centre.

Friday, 10 February 2017

Περί εκτρώσεων

Ο Αγγλικός Σύλλογος Society for the Protection of Unborn Children με ενημερώνει τακτικά για τις ιδέες που προωθεί, για τις θέσεις του, αλλά και για τις έρευνές του, που είναι πολύ ενδιαφέρουσες.


Κι επειδή -όπως είναι γνωστό- οι αριθμοί έχουν μια δική τους και φυσικά αδιαμφισβήτητη σημασία, αξίζει να ρίξουμε μια ματιά στον πίνακα που μόλις δημοσίευσε, αναφορικά με τις εκτρώσεις στην κατά τ’ άλλα προοδευμένη Μεγ. Βρετανία, η οποία δεν διστάζει να οδηγεί στο θάνατο 555 αγέννητα παιδιά κάθε ημέρα.

Thursday, 9 February 2017

Προεικόνιση

Ο ουρανός της εκκλησίας μας στο ΒΔ Λονδίνο ετοιμάζεται να υποδεχθεί ένα αγιογραφικό - καλλιτεχνικό - αγγελικό στολίδι. Σύντομα ο πλούτος των χρωμάτων θα καταυγάζει όλες τις γωνιές της ψυχής...


Τν νοερν Δυνμεων ρχιστρτηγοι, ο παρεσττες παστως,
τ δεσποτικ θρν, πρεσβεσατε πρς Κριον,
ερνην τ κσμ δωρσασθαι, κα τας ψυχας μν τ μγα λεος!