Saturday, 9 July 2011

Περιοδικό «Πλανόδιον»

Κυκλοφόρησε πρόσφατα (Ιούνιος 2011) το τεύχος 50 του έγκριτου περιοδικού, με την ευφάνταστη ονομασία «Πλανόδιον». Το τεύχος αυτό είναι αφιερωμένο στο αμερικανικό μικρό διήγημα.

Τὸ τεῦ­χος σχε­δι­ά­στη­κε ἀ­πὸ τὸν Γιά­ννη Πα­τί­λη, τὴν Ἡ­ρὼ Νι­κο­πού­λου καὶ τὸν Βα­σί­λη Μα­νου­σά­κη, λο­γο­τέ­χνη καὶ με­τα­φρα­στή, ὁ ὁ­ποῖ­ος ἀ­νέ­λα­βε τὴν ἐ­πι­λο­γὴ τῶν κει­μέ­νων καὶ τὸν συν­το­νι­σμὸ τῶν με­τα­φρα­στῶν. Ἤ­δη ἀ­πὸ τὸν Ὀ­κτώ­βριο τοῦ 2009 τὸ πε­ρι­ο­δι­κὸ εἶ­χε ξε­κι­νή­σει ἕ­να πρό­γραμ­μα κα­τα­γρα­φῆς, με­λέ­της, ἀν­θο­λό­γη­σης καὶ με­τά­φρα­σης ἑ­νὸς πε­ζο­γρα­φι­κοῦ ὑ­πο-εί­δους, τοῦ μι­κροῦ δι­η­γή­μα­τος, ποὺ ἐ­δῶ καὶ δύ­ο δε­κα­ε­τί­ες πε­ρί­που τεί­νει νὰ αὐ­το­νο­μη­θεῖ στὸν παγ­κό­σμιο λο­γο­τε­χνι­κὸ χῶ­ρο καὶ γιὰ τὸ ὁ­ποῖ­ο ἔ­χει προ­τα­θεῖ πλη­θώ­ρα ὀ­νο­μα­σι­ῶν, ὅ­λες τους δη­λω­τι­κὲς τῆς σμι­κρό­τη­τάς του. Τὸ πε­ρι­ο­δι­κὸ «Πλα­νό­διον» ἀ­πέ­ναν­τι σὲ ὅ­λες αὐ­τὲς τὶς ὀ­νο­μα­σί­ες μι­κρο­ϊ­στο­ρι­ῶν πρό­τει­νε τὸν ὅ­ρο «Ἱ­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι», καὶ τὴν Ἄ­νοι­ξη τοῦ 2010 ἐγ­και­νί­α­σε, μὲ τὸ ὄ­νο­μα αὐ­τό, ἕ­ναν μο­να­δι­κὸ στὰ γράμ­μα­τά μας λο­γο­τε­χνι­κὸ ἱ­στο­χῶ­ρο ἀ­φι­ε­ρω­μέ­νο ἀ­πο­κλει­στι­κὰ στὸ συγ­κε­κρι­μέ­νο εἶ­δος, ὅ­που ὁ ἀ­να­γνώ­στης θὰ βρεῖ πλού­σιο ὑ­λι­κὸ ἀ­πὸ δέ­κα γλῶσ­σες, μα­ζὶ μὲ πρω­τό­τυ­πες δη­μο­σι­εύ­σεις, ἀν­θο­λο­γή­σεις, εἰ­δι­κὰ ἀ­φι­ε­ρώ­μα­τα, συ­νεν­τεύ­ξεις αλλά και θεωρητικά κείμενα για το είδος, και επιπλέον βιντεοσκοπημένες αναγνώσεις διηγημάτων από τους ίδιους τους συγγραφείς τους, αλλά και μερικές πολύ εντυπωσιακές δραματοποιήσεις κάποιων ιστοριών.

Τὸ τεῦ­χος ποὺ κυ­κλο­φο­ρεῖ ἑ­στιά­ζει στὸ ἀ­με­ρι­κα­νι­κὸ μι­κρὸ δι­ή­γη­μα, γνω­στὸ ὡς f­l­a­sh f­i­c­t­i­on, τὸ ὁ­ποῖ­ο ἀ­πὸ τὶς ἀρ­χὲς τῆς δε­κα­ε­τί­ας τοῦ ’­90 γνώ­ρι­σε με­γά­λη ἐ­πι­τυ­χί­α στὸν ἀγ­γλό­φω­νο κό­σμο καὶ παγ­κό­σμια ἀ­να­γνώ­ρι­ση καὶ ἐ­πιρ­ρο­ή. Στὸ τεῦ­χος πα­ρου­σι­ά­ζον­ται 43 τέ­τοι­α μι­κρὰ δι­η­γή­μα­τα στα­χυ­ο­λο­γη­μέ­να ἀ­πὸ τὶς πέν­τε κα­λύ­τε­ρες ἀ­με­ρι­κα­νι­κὲς ἀν­θο­λο­γί­ες τοῦ εἴ­δους ποὺ κυ­κλο­φο­ροῦν. Με­τα­ξὺ τῶν ἀ­με­ρι­κα­νῶν συγ­γρα­φέ­ων ποὺ με­τα­φρά­ζον­ται πε­ρι­έ­χον­ται καὶ με­ρι­κὰ ἀ­πὸ τὰ ἀ­ξι­ο­λο­γό­τε­ρα ὀ­νό­μα­τα τῆς ἀ­με­ρι­κα­νι­κῆς λο­γο­τε­χνί­ας, ὅ­πως οἱ Ρέ­ι Μπράν­τμπε­ρι, Τὸμ Χα­ζού­κα, Λάν­γκστον Χι­ούζ, Τζό­ις Κά­ρολ Ὄ­ουτς, Σὰμ Σέ­παρντ, Τζὸν Ἀπ­ντά­ικ, Τέ­νε­σι Οὐ­ί­λιαμς, Τομ­πά­ι­ας Γούλφ. Τὴν ἀν­θο­λο­γί­α τοῦ ἀ­με­ρι­κα­νι­κοῦ δι­η­γή­μα­τος τὸ «Πλα­νό­διον» θὰ συμ­πλη­ρώ­σει μὲ τὸ ἑ­πό­με­νο τεῦ­χος του, ἀ­φι­ε­ρω­μέ­νο αὐ­τὴ τὴ φο­ρὰ στὸ ἑλ­λη­νι­κὸ μπον­ζά­ι.

Όσον αφορά την πα­ρου­σί­α τῆς ἑλ­λη­νι­κῆς ποί­η­σης στὸ πα­ρὸν τεῦ­χος, ξε­κι­νᾶ μὲ δώ­δε­κα ἀ­νέκ­δο­τα ποι­ή­μα­τα ἀ­πὸ τὴν τε­λευ­ταί­α με­τα­θα­νά­τια συλ­λο­γὴ τοῦ Γιά­ννη Βαρ­βέ­ρη, ποὺ τώ­ρα πιὰ δη­μο­σι­εύ­ον­ται εἰς μνή­μην του. Πα­ρου­σι­ά­ζον­ται ἐ­πί­σης και­νούρ­για ἀ­νέκ­δο­τα ποι­ή­μα­τα τῆς Τα­σού­λας Κα­ρα­γε­ωρ­γί­ου, τῆς Ἀ­να­στα­σί­ας Ἀν­τύ­πα, τοῦ Ἀν­τώ­νη Πε­ραν­τω­νά­κη καὶ τῶν νέ­ων ποι­η­τῶν Ἄν­νας Ἀ­φεν­του­λί­δου, Βαγ­γέ­λη Πε­τα­λᾶ καὶ Ἑ­λέ­νης Σι­γα­λοῦ.

Στὸ τε­λευ­ταῖ­ο τμῆ­μα τοῦ τεύ­χους δε­σπό­ζουν, ὅ­πως πάν­τα, τὰ δο­κι­μια­κά, σχο­λι­ο­γρα­φι­κὰ καὶ βι­βλι­ο­κρι­τι­κὰ κεί­με­να τῶν τα­κτι­κῶν συ­νερ­γα­τῶν τοῦ πε­ρι­ο­δικοῦ, πα­ρου­σι­α­σμέ­να πολ­λὰ ἐξ αὐ­τῶν στὶς μό­νι­μες προ­σω­πι­κές τους στῆ­λες. Πα­ρου­σι­ά­ζε­ται τὸ δο­κί­μιο τῆς Στέλ­λας Νι­κο­λού­δη «Φτι­ά­χνον­τας τὸ σῶ­μα τῆς Ἀ­νά­στα­σης», ἕ­νας αὐ­το­βι­ο­γρα­φι­κὸς στο­χα­σμὸς γιὰ τὴν ἐ­σω­τε­ρι­κὴ ἀ­να­γέν­νη­ση τοῦ ἀν­θρώ­που μέ­σα στὴ ζω­ὴ καὶ τὴ γλώσ­σα. Ἀ­κο­λου­θοῦν μὲ τὰ κεί­με­νά τους οἱ τα­κτι­κοὶ συ­νερ­γά­τες τοῦ πε­ρι­ο­δι­κοῦ: Γι­ῶρ­γος Ἀ­ρά­γης, Κων­σταν­τῖ­νος Που­λῆς, Γι­ῶρ­γος Βαρ­θα­λί­της, Χρῖ­στος Ρου­με­λι­ω­τά­κης, Κώ­στας Κου­τσου­ρέ­λης, Ἀν­τώ­νης Ζέρ­βας, Ἄγ­γε­λος Κα­λο­γε­ρό­που­λος, Γι­ῶρ­γος Ζε­βε­λά­κης, Τα­σού­λα Κα­ρα­γε­ωρ­γί­ου, Ν.Δ. Τριαν­τα­φυλ­λό­που­λος, Φώ­της Τερ­ζά­κης.


Πηγή: Μπονζάι

No comments: