Tuesday, 30 January 2018

Oι Τρεις Ιεράρχες...

...τα Ελληνικά και τα Χριστιανικά Γράμματα και ο σύγχρονος άνθρωπος


Εορτάζομε και φέτος την μνήμη των Τριών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, -με διάφορες Εκδηλώσεις στις Εκκλησίες και τα Σχολεία μας- οι οποίοι εμεσουράνησαν εις το στερέωμα της Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας του τετάρτου και αρχές του πέμπτου αιώνα.

Παρ’ όλον που έχουν περάσει πολλοί αιώνες από τότε που έζησαν, εν τούτοις η ζωή, η σκέψη, το ήθος και η πίστη τους στον Ένα Αληθινό Θεό και «ον απέστειλεν Ιησούν Χριστόν», είναι επίκαιρα και μιλούν μέσα στην ψυχή μας και την ύπαρξή μας γιατί τα έργα τους, η θεολογία τους, τα βήματά τους και οι πράξεις τους έχουν βάλει ανεξίτηλη την σφραγίδα τους στο χριστιανικό και όχι μόνο Πολιτισμό. Οι μεγάλοι Πατέρες της Εκκλησίας ετόνισαν ότι κέντρον της Δημιουργίας είναι ο άνθρωπος, ο οποίος εδημιουργήθη «κατ’ εικόνα και καθ’ομοίωσιν» του Θεού χάριν του οποίου ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός εσαρκοφόρησεν, έγινεν άνθρωπος, εκήρυξε το Ευαγγέλιον της αγάπης και της φιλανθρωπίας του Θεού και με την σταυρική του Θυσία επεσφράγισεν αυτήν την Αγάπη, εξηγόρασεν τον άνθρωπον εκ της κατάρας του Νόμου και τον απεκατάστησεν εις την Βασιλείαν του Θεού. Οι Πατέρες της Εκκλησίας ετόνισαν την διδασκαλίαν της λυτρώσεως του Ανθρωπίνου Γένους διά του Χριστού ως του Μεγάλου και Αιωνίου Αρχιερέως, ο οποίος με την αιματηρά θυσία του σώζει το Ανθρώπινο Γένος. Οι Πατέρες ωργάνωσαν την Θείαν Λατρείαν και την συνεταύτισαν με την Εκκλησία του Χριστού, την οποίαν ο Άδης δεν μπορεί να νικήσει γιατί ο Χριστός ενίκησε τον Άδην και εφώτισε τα σύμπαντα με το φως και την νίκη της εκ Νεκρών Αναστάσεώς Του. Γι’ αυτό, η πίστη στο Χριστό, η αδιάλειπτος προσευχή, η συμμετοχή εις το Μυστήριον της Θείας Ευχαριστίας ενώνει υπαρξιακά τον άνθρωπον με τον Χριστόν σαν Σωτήρα και Λυτρωτή και Ευεργέτη του Ανθρωπίνου Γένους.

Επίκεντρον της Διδασκαλίας τους οι Τρεις Ιεράρχες είχαν το Ευαγγέλιον, την Αγία Γραφή, Παλαιάν και Καινήν, η οποία διαμέσου των αιώνων απετέλεσε την πνευματικήν τροφήν, η οποία σαν μάννα εκ του ουρανού προσεφέρθη από τον Χριστόν σαν ο θείος Νόμος πάνω στον οποίον οι άνθρωποι ευρίσκουν τον δρόμον της δικαιοσύνης, της φιλίας, της αγάπης και της κοινωνίας μεταξύ των και μετά του εν Τριάδι Προσκυνουμένου και Δεδοξασμένου Θεού. Γι’ αυτό η διδασκαλία και η πίστη των Μεγάλων Πατέρων της Εκκλησίας έχει μεν σαν κέντρον τον άνθρωπον -ως οικονόμον της Δημιουργίας- αλλά συνεχώς του υπενθυμίζουν τον ουρανόν, την ουράνιαν και αιώνιαν Βασιλεία του Θεού, η οποία επλάσθη για όλους εκείνους οι οποίοι θα μείνουν πιστοί εις το Ευαγγέλιον της σωτηρίας, το οποίον έφερεν ο εκ του ουρανού καταβάς Χριστός ως αιώνιον και τέλειον δώρημα για να οδηγήσει ημάς από την γην εις τους ουρανούς.  Γι’ αυτό οι Μεγάλοι Πατέρες και Διδάσκαλοι της Εκκλησίας, την μακαρία μνήμην των οποίων αυτές τις μέρες εορτάζομεν, παρέμειναν αιώνια πρότυπα Ορθοδόξου Πίστεως, αληθινοί αγωνιστές της αρετής και της δικαιοσύνης και καθοδηγητές και διδάσκαλοι των πτωχών και των πλουσίων, των αδυνάτων, των αμαρτωλών, των σεμνών και ταπεινών ανθρώπων κάθε ηλικίας και τάξεως, οι οποίοι εβίωσαν το μυστήριον της εν Χριστώ σωτηρίας και ως παιδία εναπέθεσαν την ζωήν τους και την παρούσαν και την αιωνίαν, μιμούμενοι Αυτόν ως τον κατ’ εξοχήν Διδάσκαλον και Παιδαγωγόν και Ιατρόν των ψυχών και των σωμάτων ημών και του Ανθρωπίνου Γένους μέχρι της συντελείας του αιώνος.

Εορτάζομεν και εφέτος την μνήμην των Αγίων Τριών Ιεραρχών και Πάντων των Πατέρων και Διδασκάλων της Εκκλησίας και επικαλούμαστε τις ιερές τους μεσιτείες, όχι μόνον για την σωτηρία της ψυχής μας, αλλά για την φώτιση της Νεολαίας μας, των παιδιών μας, της οικογένειας, της μητέρας και του πατέρα, οι οποίοι φέρουν το βάρος της ανατροφής των Παιδιών και της κατά Θεόν αγωγής τους. Κλήρος και Λαός, μαζί με τους Δασκάλους, άνδρες και γυναίκες, καλούνται να μεταδώσουν τα διαχρονικά μηνύματα της Χριστιανοσύνης, της αρετής των Αγίων και των διδάγματων τους για την συμφιλίωση του Γένους των Ανθρώπων, την ειρήνην του Σύμπαντος Κόσμου, και τον σεβασμόν προς το ανθρώπινο πρόσωπον. Μαζί με τους Τρείς Ιεράρχες ενώνουμε και την δική μας προσευχή για την επικράτηση της Βασιλείας του Θεού ως εν ουρανώ και επί της γης, εις τιμήν και δόξαν του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας και αιώνων. Αμήν.

Λονδίνο, Ιανουάριος 2018

Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας Γρηγόριος

No comments: