Friday, 27 February 2015

Αρχιεπ. Θυατείρων για Σαρακοστή


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΜΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ


Προς τους Ευλαβεστάτους Ιερείς και Διακόνους, τους Αξιοτίμους Προέδρους και τα Μέλη των Επιτροπών των Κοινοτήτων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας

Αγαπητοί μας εν Κυρίω,


Με την βοήθεια του εν Τριάδι Προσκυνουμένου και Δεδοξασμένου Θεού, έχουμε εισέλθει στην Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Γι’ αυτό και εύχομαι καλό Στάδιο και ευλογημένη και ειρηνική τούτη την κατανυκτική περίοδο της Αγιωτάτης Εκκλησίας μας. Κάθε μέρα η Εκκλησία γιορτάζει και μνημονεύει τους Βίους των Αγίων και προβάλλει τα ιερά κατορθώματα και τους πνευματικούς αγώνες τους με τους οποίους εδόξασαν τον Σωτήρα ημών Χριστόν και εθαυμαστώθησαν εν Κυρίω με έργα πίστεως, αρετής, αγιότητος, αυτοθυσίας και αγάπης προς τον Θεόν και τον άνθρωπον.

«Ελιθάσθησαν, επρίσθησαν, επειράσθησαν, εν φόνω μαχαίρας απέθανον, περιήλθον εν μηλωταίς, εν αιγείοις δέρμασιν, υστερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, ων ουκ ην άξιος ο κόσμος, εν ερημίαις πλανώμενοι και όρεσι και σπηλαίοις και ταις οπαίς της γης». (Εβραίους, Κεφ. ΙΑ, 37-39).

Ιδιαίτερα αυτή η περίοδος μας υπενθυμίζει την δική μας αμαρτωλή, άσωτη και  ξεπεσμένη ζωή και ιστορία. Μας θυμίζει τον Χριστόν, ο οποίος με την εν γης παρουσία Του άλλαξε τον ρούν της ανθρώπινης ιστορίας. Η ανθρωπότητα σταδιακά απέβαλε την Ειδωλολατρεία και εδίδαξε την Μονοθεΐα και την λατρεία του ενός Αληθινού Τριαδικού Θεού.

Η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι μια πνευματική αναπαράσταση, είναι περιδιάβαση προσκυνηματική της ζωής του Ανθρωπίνου Γένους. Οι άνθρωποι έγιναν καλύτεροι, πιο ειρηνικοί, πιο φιλάνθρωποι, πιο ελεήμονες, αγωνίζονται με μέσα ιερά και σωτήρια -όπως η νηστεία, η προσευχή, η άσκηση, η εγκράτεια, η μετάνοια, η συγγνώμη, η ελεημοσύνη και ο σεβασμός προς τους συνανθρώπους μας- να καταξιώσουν την κατά Θεόν σωτηρία τους. Έμαθαν οι Χριστιανοί να συγχωρούν και να αγαπούν με αυτοθυσία τους συνανθρώπους τους. Πολλοί απελευθερώθησαν από τον εγωισμό και την υπερηφάνεια και ανέβασαν την ταπεινοφροσύνη στο πάνθεον των αρετών, αφού εκαθαρίσθησαν από τα πάθη της σαρκός και του κοσμικού φρονήματος που έτρωγε τα σπλάχνα του προχριστιανικού κόσμου.

Η ιερή αυτή Περίοδος εθεσμοθετήθηκεν και προβάλλεται λειτουργικά από την Εκκλησία η οποία μας προετοιμάζει να βιώσουμε υπαρξιακά το Πάθος και την Ανάσταση του Χριστού. Οι απ’ αιώνος Φίλοι του Θεού, οι Πατριάρχες, οι Προφήτες, οι Απόστολοι, οι Μάρτυρες, οι Ομολογητές, οι Όσιοι  και Δίκαιοι, οι Διδάσκαλοι και Πατέρες της Εκκλησίας -μαζί με τους Μοναστές και τους Μιγάδες- μας υπενθυμίζουν τον άγιον, ταπεινόν, απλόν και απέριττον βίον που οι ίδιοι έζησαν με υπομονή γιατί απέβλεπαν εις την αγάπη, την πρόνοια και την φιλανθρωπία του Θεού, είχαν βαθείαν αίσθηση της αμαρτωλότητάς τους και όλοι αναμένομεν το έλεός του για τη συγχώρηση των αμαρτιών και των πλημμελημάτων μας. Όσοι ζουν την ‘’Χριστογέννηση’’ την ιερή και ανεπανάληπτη περίοδο που διανύει η Χριστιανοσύνη σήμερα, ουδέποτε έπαυσαν να πιστεύουν και να ελπίζουν, ουδέποτε απογοητεύτηκαν από τα λυπηρά της ζωής, τις ασθένειες, τον θάνατον, την φτώχειαν, την ανεργίαν και την κακίαν των πονηρών ανθρώπων. Ουδέποτε αμφέβαλλαν για την φιλανθρωπία και την αγάπη του Θεού, παρά τα όσα λυπηρά και άσχημα και τις παραφωνίες του ανθρώπινου Βίου. Ευρισκομένοι, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές και πατέρες στο κατώφλι της Τρίτης χιλιετηρίδος, και εορτάζοντες την Αγίαν και Μεγάλην Τεσσαρακοστή ας αναγνωρίσουμεν τα λάθη και τις αμαρτίες μας και σαν τον ληστήν και τον άσωτον υιόν, να μετανοήσωμεν. Με συντριβή καρδιάς να επιστρέψωμεν εις τον Θεό και στα του Θεού διδάγματα για να εύρουμεν έλεος και χάριν από του Σωτήρος ημών Χριστού: «εις τούτο γαρ εκλήθητε, ότι και Χριστός έπαθεν υπέρ υμών, υμίν υπολιμπάνων υπογραμμόν ίνα επακολουθήσητε τοις ίχνεσιν αυτού» (Α’ Επ. Πέτρου, Κεφ. 2, 21).  Όπως χαρακτηριστικά μας υπενθυμίζει ο υμνωδός των ημερών: «Επιγνώμεν αδελφοί, του μυστηρίου την δύναμιν, τον γαρ εκ της αμαρτίας, προς την πατρικήν εστίαν, αναδραμόντα Άσωτον Υιόν ο πανάγαθος Πατήρ, προϋπαντήσας ασπάζεται, και πάλιν της οικείας δόξης, χαρίζεται, τα γνωρίσματα, θύων τον μόσχον τον σιτευτόν». Να καταξιωθούμεν μετά χαράς και ιεράς αγαλλιάσεως να βιώσουμε το μυστήριον της σωτηρίας και καθαροί και ανανεωμένοι στην πίστη να γιορτάσουμε τα Άγια Πάθη και την Ανάσταση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Σ’ Αυτόν ανήκει η Βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνες. Αμήν.

Αγία Τεσσαρακοστή  2015

Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας Γρηγόριος

Σημείωση: Να αναγνωσθεί από Άμβωνος αντί Κηρύγματος την Κυριακή της Ορθοδοξίας, 1η Μαρτίου 2015.

No comments: