Monday, 3 February 2020

Ἁγιασμένες Μορφές στά νησιά τῶν Βορείων Σποράδων


Στ μνήμη το σεβαστο μου καθηγητο, ω. Χρ. Κωνσταντινίδου

Τ νη­σι τν Βο­ρε­­ων Σπο­ρ­δων, δη­λα­δ Σκι­­θος, Σκ­πε­λος κα ­λν­νη­σος, μαζ μ τ ­ρη­μν­νη­σα, ­πρ­ξαν ­ναμ­φ­βο­λα τ­ποι στο­ς ­πο­­ους κα­τ­φυ­γαν πνευ­μα­το­φ­ροι πα­τ­ρες μ σκο­π τν ­σκη­ση, τν ­συ­χ­α κ­ι τν ­για­σμ τους. Για­τ ­σαν ο τόποι ατο, χ­ροι ­συ­χα­στι­κο, ε­­κα­τ­νυ­κτοι, ε­λο­γη­μ­νοι, κα ν­θ­ου θε­ω­ρ­ας, πρν ­κ­μα κα­τα­λυ­τι­κ "του­ρι­στι­κ ­ξι­ο­πο­­η­ση" το­ς με­τα­βλ­λει σ τ­πους, δυστυχς, σαρ­κο­λα­τρ­ας κα ε­δαι­μο­νι­σμο.


­μως γι τν ­να­γν­στη πο ­πι­θυ­με ν γνω­ρ­σει δι­α­φο­ρε­τι­κ, π᾿ ὅ,­τι τ δι­­φο­ρα ν­τυ­πα καί ο του­ρι­στι­κο ­δη­γο πα­ρου­σι­­ζουν, τ νη­σι α­τ, θ γ­νει σ­ντο­μος λ­γος γι Μορ­φς ­γ­ων, πο τ ση­μ­δε­ψαν κα πα­ρλ­λη­λα τ σφρ­γι­σαν μ τ δω­ρε τς γν­σιας πνευ­μα­τι­κς ζω­ς -­σχε­τα ν ο με­τα­γε­ν­στε­ροι τν ­πο­ποι­­θη­καν με­ρ­μνη­σαν ­στε ν πα­ρα­με­ρι­στε μ τρ­πο...

Μχρι τν πα­ρου­σ­α το ­σ­ου ­θα­να­σ­ου το ­θω­ν­του, ­πο­ος ρ­χε­ται στς Βρειες Σπο­ρ­δες κα συγ­κε­κρι­μ­να στ Πε­λα­γον­ν­σι, τ ση­με­ρι­ν Κυ­ρ-Πα­να­γι, τ ντως πε­ρ­φη­μο ­ρη­μο­ν­σι κον­τ στν ­λν­νη­σο, γι τ ­γο­ρ­σει ­π το­ς ­κε μο­να­χο­ς, τ μ­νο πο γνω­ρ­ζου­με ε­ναι πα­ρου­σ­α στ Σκ­πε­λο, μ ν­τ­στοι­χη ­κτι­νο­βο­λ­α κα στ ­π­λοι­πα νη­σι, το ­γ­ου Ρη­γ­νου πρ­του, κατ τς μέχρι σήμερα πληροφορίες μας, ­πι­σκ­που Σκο­π­λου.

­γιος Ρη­γ­νος, σμ­φω­να μ τ λι­τ συ­να­ξ­ρι Του, κα­τ­γον­ταν "ξ λ­λ­δος" κα ­γι­νε ­π­σκο­πος Σκο­π­λου σ χρ­νια δ­σκο­λα, ­ταν ­ου­λια­νς Πα­ρα­β­της ε­χε κη­ρ­ξει τν ­πα­να­φο­ρ τς ε­δω­λο­λα­τρ­ας. Μαρ­τ­ρη­σε τν 4ο α. στ Σκ­πε­λο. πα­ρ­δο­ση δι­α­σ­ζει, με­τα­ξ τν λ­λων, ­τι μα­ζ μ τν ­γιο μαρ­τ­ρη­σαν κα 40 Σκο­πε­λ­τες.

Στ συ­ν­χεια ­χου­με τν ­γι­α­στι­κ πα­ρου­σ­α το ­γ­ου ­θα­να­σ­ου το ­θω­ν­του, ­πο­ος ρ­χ­με­νος ν λ­βει ­π τν προ­στα­σ­α κα τν πνευ­μα­τι­κ κα­θο­δ­γη­ση τ ­συ­χα­στ­ριο τς Κυ­ρα-Πα­να­γις -τν Γυ­μνο­πε­λα­γη­σ­ων ­πως ­νο­μ­ζον­ταν τ­τε. Δν εναι βέβαιο, στόσο ατς πο πογράφει τ παρν, ποθέτει πς ατ καταλυτικ παρουσία το σίου θανασίου, κι ραγς σύνδεσμος τν νησιν μ τ Μεγίστη Λαύρα το γίου ρους εχε ς ποτέλεσμα τ παρξη πολλν μετοχίων στ νησι ατ, τν ριθμ τν ποίων δν μπορέσαμε νά πληροφορηθομε παρ᾿ λες τς προσπάθειες μας.

­σφα­λς πα­ρου­σ­α Του στ γει­το­νι­κ Κυ­ρ Πα­να­γι θ πρ­πει ν τ πο­με μ βε­βαι­­τη­τα ­τι προ­κα­θ­ρι­σε κα τν ­λευ­σ Του στ Σκ­πε­λο πο ­ταν κα ­δρα τς ­πι­σκο­πς τς πε­ρι­ο­χς ­κε­­νης.


Τ στοι­χε­α πο ­χου­με γι τν πα­ρου­σ­α λ­λων ­γι­α­σμ­νων Μορ­φν στς Βρειες Σπο­ρ­δες μ­χρι τν 17ο α. ε­ναι, μ­χρι σ­με­ρα, ­ν­παρ­κτες.

Τν 17ο α. λοι­πν, ­ταν ρ­χ­ζουν τ νη­σι ν συ­νρ­χον­ται ­π τν κα­ται­γι­στι­κ μ­φ­νι­ση το αμ­μο­χα­ρος Μπαρ­μπα­ρσ­σα, μ­φα­ν­ζον­ται τ πρ­τα με­τ­χια το ­γ­ου ­ρους στ νη­σι Σκι­­θο, Σκ­πε­λο -πι­θα­νς κα Λι­α­δρ­μια (­λν­νη­σο)- λ­λ κα στ ­ρη­μ­νησ­σα. Με­τ­χια τ ­πο­α συν­τε­λον στν ρ­θ­δο­ξη πνευ­μα­τι­κ ­να­γν­νη­ση τν νη­σι­ω­τν μ τν πα­ρου­σ­α φω­τι­σμ­νων κι ­γι­α­σμ­νων πα­τ­ρων, πο ­πρ­ξαν πα­ρλ­λη­λα κο­μι­στς . λει­ψ­νων κα πε­ρι­π­στων . Ε­κ­νων.
Στ Σκ­πε­λο, στς ρ­χς το 18ου α. ρ­χε­ται, ­στε­ρα ­π πρσκληση τν Σκοπελιτν κα μ τν οκονομικ συνδρομ το Μητροπολτου πρ. ρτης Νεοφτου Μαυρομτη, σιος ερθεος βηρτης γι ν διδξει στ κε νεσστατο Σχολ. Παρλληλα σιος κηρττει κα στηρζει μ τν συμβουλευτικ/ ποιμαντικ του τρπο τος Σκοπελτες, ν τος παραδειγματζει ζντας διος σ σκητικ τπο κα μ συχαστικ τρπο. Μαθητς το σου πρξε πολς Καισριος Δαπντες.

σιος θ μεταβε ργτερα στ νησκι Γιορα μαζ μ τν μαθητ του, τν ερομναχο Μελτιο, που στς 13 Σεπτεμβρου 17 θ τελειωθε ν ερν.

Στ μσα το 18ου ρχεται στ Σκπελο ν διδξει κα γιος Κοσμς Ατωλς, το ποου εκνα, π τς παλαιτερες,  σζεται στ νησ.

Τν δια ποχ στ νησκι Πιπρι, βρσκεται συνοδεα το γιασμνου ερομονχου Διονυσου Ζαγοραου, πνευματικο δελφο το γου Νικοδμου το γιορετου, κα σκητεει στ μοναστρι τς Παναγας Ζωοδχου Πηγς. Εναι τ μοναστήρι πο γινε μοναχς πολς Καισάριος Δαπόντες, λόγιος το 18ου α.   

Στ τέλη το 19ου μ  ρχς το 20ο αἰ. ρχεται στ Σκόπελο που πανιδρύει τ διαλυμμένη π τος Βαυαρος Μον το Τιμίου Προδρόμου, ερομόναχος Σωφρόνιος Κεχαγιόγλου, γιορείτης κα φίλος το γίου Νεκταρίου.   Γέροντας θ συστήσει κα δελφότητα μοναζουσν π τν καθοδήγηση το πνευματικο του τέκνου, τς Ξένης μοναχς (Γαλατσάνου). Παράλληλα συνασκητς του, μοναχς Σίλβεστρος Μονοκρούσης, π τν Κεφαλληνία, γιορείτης κι ατς, θ δημιουργήσει κα Σχολ Βυζαντινς μουσικς, στν ποία ρκετο νέοι Σκοπελίτες θ φοιτήσουν κα θ στελεχώσουν τ ναλόγια τν νοριν. Τ μον το Προδρόμου θ πισκεφτε κα γιος Νεκτάριος, ποος μάλιστα θ τ θεωρήσει κα δανικ τόπο γι ν συχάσει.

Τέλος, στ γείτονα Σκιάθο θ λθει στ τέλη το 18ου α. φωτισμένη συνοδεία το σίου Γέροντος Νήφωνος το Κοινοβιάρχου, ποία κα θ συστήσει τν περίφημη Μον το Εαγγελισμο. Τ μοναστήρι ατ θ βοηθήσει πνευματικ χι μόνο τ Σκιάθο λλ κα τ πόλοιπα νησι κτινοβολώντας τ φιλοκαλικ πνεμα, τ κολλυβαδικ.

Μέ τν πανάσταση το 1821 θ λθουν στ Σκιάθο πολλο γιορετες πατέρες, μεταξ τν ποίων κα βιογράφος το γίου Νικοδήμου το γιορείτου, ερομόναχος Εθύμιος Σταυρουδς, οποος θ καταστε πνευματικς το νησιο.

Τν παράδοση τν εροπρεπν, κατ τν λέξανδρο Παπαδιαμάντη, Κολλυβάδων, θ συνεχίσει Σκιαθίτης ερομόναχος Διονύσιος πικαλούμενος Γέροντας, γόνος παλαις λευιτικς οκογενείας το Κάστρου κα γιός το Διδασκάλου το Γένους πιφανίου Δημητριάδου. 

π. Κ.Ν. Καλλιανός

No comments: