Monday, 2 March 2020

Οἱ ὄντως ἀναπαυόμενοι...


, ­ταν μς συ­ντρο­φε­ουν ­ε­ρ ­στο­ρ­α κα ο ­γι­οι


ν­θου­σι­α­σμ­νη κα κα­τε­νυ­γμ­νη συ­ντρο­φι­ τν προ­σκυ­νη­τν ­π τ ­γι­ον ­ρος λ­θε μ τν δι­­θε­ση ν με­τα­λα­μπα­δε­σει σ ­λους ­μς, τν γλυ­κυ­τ­τη τς ­θω­νι­κς ­ρη­μ­ας ε­λο­γ­α, λ­λ κα ν μς θ­σει πα­ρλ­λη­λα καί κ­ποι­α ­ρω­τ­μα­τα, τά ­πο­α γεν­ν­νται, ­χι τ­σο ­π τήν σχο­λα­στι­κ ­ρευ­να πε­ρ τ ­ε­ρ τε­λού­με­να, ­σο γι­ ­κε­να, τ ­πο­α κα συ­ντο­ν­ζο­νται μ τν πυ­ρ­να τς δι­κς μας κο­σμι­κς φρο­ν­σε­ως κα νο­ο­τρο­π­ας.

Με­τα­ξ τν λ­λων πο ε­π­θη­καν, λοι­πν, ­ταν κα ­πο­ρ­α: , πς μ­νουν α­το ο ν­θρω­ποι σ᾿ ­κε­νη τν ­ρη­μι­ μ­νοι τους, ­βο­­θη­τοι κα κά­τω ­π συν­θ­κες, πολ­λς φο­ρς ­ντ­ξο­ες κα πολ­λς φο­ρς τ­σο τρα­γι­κς;"

Τ ­ρ­τη­μα ε­ναι κα δι­α­χρο­νι­κ, λ­λ κα ε­λο­γο, ­ταν κα στ ­δι­ο τ ­ρος πη­γα­νο­ντας κο­μ­ζεις κα τς ­να­σφ­λει­ς σου, τν γο­η­τε­α το κ­σμου κα φυ­σι­κ τν ­νυ­πο­μο­νη­σ­α σου, ­πο­α γ­νε­ται τ ­μπ­δι­ο ν   σ υ χ σ ε ι ς. Ν  ­συ­χ­σεις δη­λ­δ ν πα­ραι­τη­θες ­π τ το κ­σμου κα ν βε­βαι­ω­θες ­τι ε­σαι ­π τν σκ­πην κα τν σκε­πν τς Πα­να­γ­ας κα τν ­γ­ων, τ . Λε­ψα­να τν ­πο­ων γ­νο­νται ­σπ­δα γι­ κ­θε μ­φι­βο­λ­α, ­κ­θαρ­το λο­γι­σμ κα φ­βο.

Να,  ο πα­τ­ρες πο κα σ­με­ρα ζον στς μο­να­χι­κς ­ρη­μι­κς κα­λ­βες, ­που γι­ ν πς χρει­­ζε­ται ν ­δοι­πο­ρ­σεις, ν λου­στες στν ­δρ­τα κα ν κο­πι­­σεις τ μ­γι­στα, γι­ ν᾿ ­πο­λα­σεις τ τς ­ρ­μου κλ­λη, συνεχίζουν τν σκητικ κι νάρετο γνα τν προπατόρων τους. Μ κο­ρω­ν­δα τ σι­ω­π, ­πο­α γ­νε­ται ­ξ­πα­ντος ­δς, γι­ μι­ πρ­τη συ­ν­ντη­ση μ τ Θε­. Κι ­στε­ρα ε­ναι λ­γος το Γ­ρο­ντα πο μα­ζ μ τ κ­ρα­σμα, τν θεοφιλ ε­ω­δ­α τς μι­κρς κ­κ­λη­σο­λας τς κα­λ­βης, εω­δ­α πο δν προ­ρ­χε­ται μ­νο ­π τ θυ­μ­α­μα τ με­λισ­σο­κ­ρι, μ ­π τν ­ν­σα τν ­γ­ων Μορ­φν πο π­ρα­σαν π᾿ α­τν τόν ­ε­ρ τ χ­ρο -α­­νες τ­ρα... ­ν­σα α­τ ε­ναι συ­ντρο­φι­ τν ο­κοι­τ­ρων, πο μα­ζ μ τς ­γι­ες ε­κ­νες, τ ­ε­ρ Λε­ψα­να, τν ­στο­ρ­α, ­πο­α κλω­θο­γυ­ρ­ζει ­ν­μεσ᾿ π᾿ τος χ­ρους, ­λους τος χ­ρους, ε­ναι κλη­ρο­νο­μι­ τς κα­λ­βης α­τς κα πα­ρλ­λη­λα κα­θη­με­ρι­ν ­ν­παυ­ση το κ­θε Γ­ρο­ντα, ­πο­ος κα­τ τ ­ε­ρ Γε­ρο­ντι­κ ν τ­πον φυ­λτ­τει".

 Μπο­ρε ­ξω ν μα­νε­ται βρο­χ, ­νε­μος ν σε­ει μ­χρι κα τ θε­μ­λι­α το κτ­σμα­τος· ­στ­σο, μ­σα ­πρ­χει θαλ­πω­ρ, γα­λ­νη, ­σφ­λει­α. Μι­ γα­λ­νη πο τν πα­ρ­χει τ ­λα­ρ φς τν λα­δο­κ­ντη­λων· μι­ ­σφ­λει­α πο τν ­ξα­σφα­λ­ζουν ο ­ε­ρς τν ­γίων ε­κ­νες κα φυ­σι­κ μι­ θαλ­πω­ρ πο ­νε­βα­νει μ­σα ­π τ συ­ντρο­φι­, τν ­πο­α στλ­νουν ο γ­ρω ­σκι­οι τν ­ε­ρν Μορ­φν, πο ν κα ­κοι­μ­θη­σαν, ν το­τοις, ­δο ζ­σι (πρβλ. Β΄ Κορ. 6, 9) κα συ­νε­χ­ζουν ν πα­ρα­μυ­θον...

Ε­ναι πρ­γμα­τι πολ­λς ο ε­και­ρ­ες, τς ­πο­ες μς προ­σφ­ρει Θε­ς, γι­ ν στε­ρε­σου­με μ­σα μας τν π­στη κα τν λ­π­δα, ­στε ν᾿ ­πο­θ­σου­με κά­θε βι­ο­τι­κ μ­ρι­μνα, ­δι­α­τε­ρα ­ταν τ β­μα­τ μας ­δη­γο­νται ­π Κε­νον καί τ Χ­ρη Της σ ­ε­ρ σκη­ν­μα­τα, ­που ο­κε ε­λο­γη­μ­νη κα πα­ν­ε­ρη ­συ­χ­α, ε­ρ­νη, θε­ρα­πευ­τι­κ μ­θο­δος τς ­πο­βο­λς κ­θε βι­α­σ­νης, γ­χους κα ­νη­συ­χ­ας: πα­ρ­γω­γα ­λα το κ­σμου κα τν με­θ­δων του.

Πς μ­νουν ο μο­να­χι­κο, ο τ­σο ­με­ροι κα ­ρε­μοι πα­τ­ρες στν τ­ση ­ρη­μ­α; Μ, μ ­λη τους τν ε­χα­ρ­στη­ση, κα­θς κα­θη­με­ρι­ν ­πο­βλ­λουν ­π π­νω τους τ φλοι­ το πα­λαι­ο ν­θρ­που κα ­να­και­ν­ζο­νται, ­να­βα­πτι­ζ­με­νοι μ­σα στ θε­ο μυ­στ­ρι­ο τς ­συ­χ­ας κα τς σι­ω­πς, κα­θι­στ­με­νοι βα­κτη­ρ­ες γι­ ­λους ­μς πο δι­α­βι­ο­με μ­σα στν τρα­γι­κ μο­να­ξι­ τν π­λε­ων κα τν κω­μο­π­λε­ων γευ­­με­νοι κα­θη­με­ρι­ν τ ­γρι­α κμ­μα­τα τν φιλων και­ρν μας. Κμ­μα­τα ­πι­κν­δυ­να κα ­πρ­ο­πτα, στ δ­νη τν ­πο­ων μ­νη κραυ­γ πο ­κο­γε­ται ε­ναι τ, "­πι­στ­τα, ­πι­στ­τα, ­πολ­λ­με­θα" (Λ­κ. 8, 24).
                                                                     
π. Κ.Ν. Καλλιανός

No comments: