Sunday, 22 December 2013

Εγκύκλιος Χριστουγέννων


ΤΟΥ ΣΕΒ. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΘΥΑΤΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ κ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Προς τους Άρχοντες, Κληρικούς και Λαϊκούς,
και το Πλήρωμα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής  Θυατείρων και Μ. Βρετανίας,

Αγαπητοί μας εν Κυρίω,

Η  Θεία Χάρις και το άπειρον έλεος του εν Τριάδι Προσκυνουμένου και δεδοξασμένου Θεού μας αξίωσε και φέτος να εορτάσουμε την πανίερον εορτήν των Χριστουγέννων, την κατά σάρκα Γέννηση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού εις την Βηθλεέμ της Ιουδαίας.

Αυτό το μονοσήμαντο και μοναδικό Γεγονός ολόκληρη η Ανθρωπότητα τιμά και εορτάζει και εξυμνεί μετά του υμνωδού. «Χριστός Γεννάται δοξάσατε, Χριστός εξ ουρανών απαντήσατε, Χριστός επί γης υψώθητε.» Δεν είναι τυχαίο το Γεγονός ότι η ιστορική μνήμη του Ανθρωπίνου Γένους σεμνοπρεπώς υποκλίνεται μπροστά στο σπήλαιο της Βηθλεέμ και μετά βαθιάς πίστεως και χαράς μνημονεύει: «μυστήριον ξένον ορώ και παράδοξον», το οποίο απεκαλύφθη «Αυγούστου Μοναρχήσαντος» επί της Οικουμένης.  Αυτό το Μυστήριον κατέγραψαν και διέσωσαν, με τον πνευματοκίνητο καλαμό τους,  οι Ιεροί Ευαγγελιστές Ματθαίος, Μάρκος , Λουκάς και Ιωάννης. Ο Ευαγγελιστής Ματθαίος τονίζει ότι το Γεγονός είναι αποτέλεσμα της μυστικής ενέργειας του Αγίου Πνεύματος. «Το γαρ εν αυτή γεννηθέν  εκ Πνεύματος έστιν Αγίου»  (Ματθ. κεφ Α, 20) και Αυτός «θα σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών». Μνημονεύει τον αστέρα, ο οποίος οδηγεί  τους Μάγους να προσκυνήσουν το Θείο Βρέφος, και  την θανάτωση των Νηπίων από τόν Βασιλέα Ηρώδη και την εξορία της Αγίας Οικογένειας εις την Αίγυπτον. (Ματθ. κεφ Β. 1-20).


Ο Ευαγγελιστής Μάρκος αποσιωπά το Γεγονός της Γεννήσεως, αλλά περιγράφει την Βάπτισή του Χριστού από τον Πρόδρομον Ιωάννη «Και εγένετο εν εκείναις ταις ημέραις ήλθεν ο Ιησούς από Ναζαρέτ της Γαλιλαίας και εβαπτίσθη υπό Ιωάννου εις τον Ιορδάνην.» (Μαρκ. Κεφ Α. , 9).

Ο  Ευαγγελιστής Λουκάς τοποθετεί την Γέννηση του Χριστού μέσα σε παγκόσμια ιστορικά πλαίσια, γι’ αυτό γράφει ότι έλαβε χώραν επί των ημερών ΄΄του Καίσαρος Αυγούστου΄΄ και εγεννήθη μέσα σε ένα στάβλο. Και η Θεοτόκος Μαρία «έτεκε τον υιόν αυτής τον πρωτότοκον και εσπαργάνωσεν αυτόν και ανέκλινεν αυτόν εν τη φάτνη, διότι ούκ αυτοίς τόπος εν τω καταλύματι» (Λουκάς, κεφ Β,7). Μνημονεύει τους Ποιμένες, οι οποίοι έσπευσαν και τον προσκύνησαν, και τους αγγέλους, οι οποίοι εξύμνησαν την Θεία  Γέννηση. «Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης Ειρήνη, εν ανθρώποις  ευδοκία» (Λουκάς κεφ Β, 14).

Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, κατά τρόπο θεολογικό και αυτόχρημα θείον, περιγράφει τη Γέννηση του Χριστού. «Και ο Λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ημίν, και εθεασάμεθα την δόξαν αυτού δόξαν ως μονογενούς παρά πατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας.» (Ιωαν. κεφ Α, 14).

Αυτήν  την χάριν και την αλήθειαν η Μία, Αγία, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία ιερουργεί, μεταδίδει και αδιάκοπα διακηρύττει εις την Οικουμένην. Ο  υμνωδός καλεί τους λαούς να εορτάσουν, να πανηγυρίσουν και να δοξολογήσουν τον Μονογενή Υιόν και Λόγον του Θεού, ο οποίος έκλινεν ουρανούς και κατέβη για να ανεβάσει εις τον ουρανόν το Ανθρώπινον Γένος «Υποδέξαι Βηθλεέμ, την του Θεού Μητρόπολιν˙ φως γαρ το άδυτον, επί σε γεννήσαι ήκει. Άγγελοι θαυμάσατε εν ουρανώ˙ άνθρωποι δοξάσατε επί της γης˙ Μάγοι εκ Περσίδος, το τρισόκλεον δώρον προσκομίσατε˙ Ποιμένες αγραυλούντες, τον τρισάγιον ύμνον μελωδήσατε. Πάσα πνοή αινεσάτω τον Παντουργέτην».

Εορτάζομεν και φέτος την ιεράν αυτήν Ημέραν. Μικροί και μεγάλοι, πλούσιοι και φτωχοί, Άρχοντες και Λαός, συγκεντρωμένοι στις Εκκλησίες μας δοξολογούμε τον Αίτιον της μοναδικής αυτής χαράς. Ευχαριστούμε λατρευτικά και λυρικά τους πνευματικούς και φυσικούς μας πατέρες, οι οποίοι διεφύλαξαν  την ιστορία των Χριστουγέννων και μας την μετέδωσαν μετά βαθείας πίστεως και σοφίας πολλής.

Σήμερα, ίσως περισσότερον από άλλες εποχές, ο κόσμος, -όλες οι κοινωνίες της Οικουμένης,-  αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα. Οι πλούσιες πολιτείες, όπως η Ευρώπη και η Αμερική, πιέζονται από οικονομικά, κοινωνικά, ηθικά, πολιτικά και θρησκευτικά προβλήματα, τα οποία αντανακλούν εις την καθημερινή ζωή των πολιτών τους και, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των κυβερνήσεων, αυτά δεν έχουν ακόμη υποφερτά λυθεί. Να προσευχόμαστε όλοι και να εργαζόμαστε για την επίλυσή τους,  την διαφύλαξη της ειρήνης, της ομονοίας και της συνεργασίας μεταξύ των ατόμων και των λαών. Να μην λησμονήσουμε τα Χριστούγεννα, τον Δεσπότην Χριστόν που έφερε χαρά και ελπίδα και βεβαίαν και αληθινήν πίστιν εις το Ανθρώπινο Γένος. Εμείς οι Ορθόδοξοι που ζούμε σ’ αυτή την φιλόξενη  Χώρα, να διαφυλάξουμε σαν κόρην οφθαλμού την Παράδοση και την Πίστη των Χριστουγέννων. Να τρέξουμε όλοι στις Εκκλησίες μας να κοινωνήσουμε των Αχράντων Μυστηρίων και να συγχωρήσουμε με ταπείνωση εαυτούς και αλλήλους για να γιορτάσουμε θεοπρεπώς, σύμφωνα με το παράδειγμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος «εαυτόν εκένωσε μορφήν δούλου λαβών, εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος» (Φιλιπ. Κεφ Β, 7).

Σ’ αυτόν τον μήνα, πριν από τα Χριστούγεννα, εβιώσαμε την ευλογία και την ιδιαίτερη χαρά να έχουμε ανάμεσά μας τον Τίμιον και Ζωοποιόν Σταυρόν, τον οποίον ο  Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων κ.κ.  Θεόφιλος, επέτρεψε να ταξιδέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο για αγιασμό και μυσταγωγία του Λαού μας. Οι πιστοί έτρεξαν με ευλάβεια να τον προσκυνήσουν, να λάβουν  την Θεία Χάρη και να προσευχηθούν για την υγεία και την άφεση των αμαρτιών τους, την προστασία της οικογένειάς τους, και  την ειρήνη του σύμπαντος Κόσμου.

Mέσα σ΄αυτό το πνευματικό και ιερό κλίμα γιορτάζουμε και φέτος τα Χριστούγεννα. Όπως οι Άγιοι και οι Μάρτυρες της Πίστεως, ομολογούμε  την πίστη μας εις τον Χριστόν ως «Σωτήρα και Λυτρωτήν και Ευεργέτην, ευλογούντα και αγιάζοντα ημάς» και όλόκληρη την Οικουμένη και τη Δημιουργία.

Εύχομαι σε όλους τους πιστούς της Βιβλικής αυτής Επαρχίας του Οικουμενικού Θρόνου Κωνσταντινουπόλεως καλά, ευλογημένα και ειρηνικά Χριστούγεννα. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, του οποίου την Θείαν Γέννηση οι Χριστιανοί εορτάζουμε, να ευλογεί τη ζωή μας και τα έργα μας, να επισκεφθεί το σπίτι μας, να αγιάσει την οικογένειά μας, και να μας χαρίσει το Νέο Χρόνο 2014 πλούσιον σε έργα αγαθά και θεάρεστα εις το Άγιον και Προσκυνητόν όνομα Του. Στον Κύριον  ημών Ιησούν Χριστό, ανήκει η δόξα και η Βασιλεία και το άπειρον έλεος, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Χριστούγεννα 2013

Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας Γρηγόριος

No comments: