Tuesday, 12 May 2015

Ευχή για την Αγιογραφία


Στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος και Αγίας Παρασκευής Harrow ΒΔ Λονδίνου ξεκινήσαμε χθες την αγιογράφηση της κόγχης του Ιερού Βήματος.

Την εικονογράφηση του Ναού ανέλαβε ο εξαίρετος Αγιογράφος Θεόδωρος Βογδάνος, από τη Συμβασιλεύουσα Θεσσαλονίκη, με τις βοηθούς του Πηνελόπη Παπαδημητρίου και Στέλλα Κελαντωνίδου.

Οι εικόνες ιστορήθηκαν στο εργαστήριο του Αγιογράφου στη Θεσσαλονίκη, πάνω σε ειδικό καμβά, και μεταφέρθηκαν στο Λονδίνο, όπου άρχισε άμεσα η τοποθέτησή τους στους ανάλογους τοίχους.


Βέβαια πριν να ξεκινήσει το έργο τελέσθηκε η καθιερωμένη Δέηση, στην οποία παρακαλέσαμε τον Άγιο Θεό να παράσχει τη βοήθεια, την έμπνευση, τον φωτισμό και τη δύναμη που έχουν ανάγκη οι Αγιογράφοι, για να να φέρουν σε αίσιο πέρας το ιερό αυτό έργο.

Στο πρώτο τμήμα της προσευχής μας δεηθήκαμε:

«Έτι δεόμεθα υπέρ ελέους, ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, ενισχύσεως, φωτίσεως και εμπνεύσεως, των δούλων σου Θεοδώρου, Πηνελόπης και Στυλιανής, των εν τω αγίω και πανσέπτω Ναώ τούτω, κοπιώντων και διακονούντων εν κατανύξει και πίστει, το ιερόν έργον της αγιογραφήσεως του Ιερού Βήματος».


Κατόπιν δε, αναπέμψαμε την εξής ευχή:

«Συνάναρχε και Συναΐδιε λόγε του Θεού, η απαράλλακτος εικών του ουρανίου Πατρός, ο τη εικόνι τη Ση τιμήσας τον άνθρωπον, ο αδαπάνητος θησαυρός, ο εκάστω απονέμων τα χαρίσματα και τω ταλάντω της εικαστικής τέχνης εξαιρέτως προικίσας τους Αγιογράφους, παριστάναι εν εικονίσματι, Σε τον αληθινόν Θεόν, τον εν σαρκί φανερωθέντα τοις ανθρώποις και τον χορόν των δικαίων, των απ’ αιώνων Σοι ευαρεστησάντων και εν τη θριαμβευούση Εκκλησία δοξαζομένων, ο εν τω όρει τω Θαβώρ την παναγίαν Σου μορφήν δείξας τοις ιεροίς Μαθηταίς και ταύτην προ του τιμίου Πάθους Σου εν τω ιερώ Μανδηλίω της Αγίας Βερονίκης αποτυπώσας.

Πρόσδεξαι την δέησιν ημών, επί τη ενάρξει του ιερού έργου της αγιογραφήσεως του Ιερού Βήματος του Ιερού Ναού τούτου και κατάπεμψον εφ’ ημάς και επί τους το ιερόν τούτο έργον ασκούντας καλλιτέχνας, Θεόδωρον, Πηνελόπην και Στυλιανήν, πλουσίαν την χάριν Σου, καταξιών αυτούς εγχαράττειν τω χρωστήρι την άχραντον εικόνα Σου και τας δεδοξασμένας μορφάς των υπέρ Σου αθλησάντων Αγίων.

Κατεύθυνον αυτών την δεξιάν, έμπνευσον τον νουν και χειραγώγησον τους δακτύλους, εκφράζειν και απεικονίζειν πρόσωπα και σκηνάς, εις παιδαγωγίαν και κατάνυξιν ψυχών και εις διακονίαν της θείας Λατρείας.


Αγίασον και καταξίωσον αυτούς, ίνα εν κατανύξει και πίστει διακονείν το ιερόν τούτο έργον και προάγειν τη ηγιασμένη τέχνη την πατρώαν ευσέβειαν, διαιωνίζειν την Ορθόδοξον παράδοσιν και τεχνοτροπίαν και δια τοιχογραφιών και φορητών εικόνων ωραΐζειν τον Ιερόν τούτον Ναόν, τον αφιερωμένον εις τους μεγαλομάρτυρας Αγίους Παντελεήμονα τον Ιαματικόν και Παρασκευήν την Αθληφόρον, εις υποτύπωσιν της του παραδείσου εικόνος. Ούτω γαρ και ο της λατρείας καθιερωμένος χώρος ευτρεπίζεται και καθαγιάζεται και η κατ’ οίκον Εκκλησία γινώσκεται.

Ότι Άγιος ει ο Θεός ημών, ο εν Αγίοις επαναπαυόμενος και Σοι τον τρισάγιον ύμνον αναμέλπομεν, συν τω ανάρχω Σου Πατρί και τω Παναγίω και Ζωοποιώ Σου Πνεύματι, εις τους αιώνας. Αμήν».

Αμέσως μετά ξεκίνησαν οι Αγιογράφοι το έργο τους.

1 comment:

Konstantinos said...

Συγχαιρω καὶ εὔχομαι, ὅπως ἔχουν ἀγαθὸ καὶ εὐλογημένο τελέιωμα ὅλεςαὐτὲς οἰ καλλιτεχνικὲς καὶ θεοφιλεῖς διακονίες.
Καλὴ δύναμη, ἀδελφέ π. Ἀναστάσιε, τὴν ὁποία νὰ συνοδεύει ἡ ὑπομονή, ἡ προσευχή καὶ ἡ ἐκ τῶν ἐφόρων Ἁγίων παντοία συνδρομή.
Μὲ ἈΝΑΣΤΑΣΙΜΕΣ εὐχές παπα-κων . ν. καλλιανος