Sunday, 5 March 2017

Εγκύκλιος Αρχιεπ. Θυατείρων

Ἐγκύκλιος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου
ἐπί τῇ είσόδῳ μας είς τήν Άγίαν καί Μεγάλην Τεσσαρακοστή 2017

Πρός τούς εὐλαβεστάτους Ἱερείς καί Διακόνους,
τούς Κοινοτικούς Ἄρχοντες τῶν εὐλογημένων Κοινοτήτων
καί τό Πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Θυατείρων καί Μεγάλης Βρετανίας

Άγαπητοί μας ἐν Κυρίῳ,


Μέ τήν εἴσοδό μας εἰς τήν ἱερά καί κατανυκτική περίοδο τοῦ Τριωδίου καί τῆς Ἀγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, ἀπευθύνω τοῦτο τό γράμμα γιά νά σᾶς εύχηθῶ καλό στάδιο καί ὡραίους ἱερούς πνευματικούς ἀγῶνες στήν καθημερινή μας ζωή, ὥστε ὑγιεῖς στό σώμα καί τήν ψυχή,  νά φθάσουμε τήν Ἀγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα καί τήν ἐκ νεκρῶν Άνάστασιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ίησοῦ Χριστοῦ. Στήν περίοδον αὐτήν ἡ Ἐκκλησία προβάλλει τήν πλούσια λειτουργική καί λατρευτική της παράδοση καί καλεί τά παιδιά της νά μετάσχουν στίς Ἱερές Ἀκολουθίες τῶν ἡμερών, νά ψάλλουν τούς Χαιρετισμούς τῆς Παναγίας, νά ἐκκλησιάζονται τακτικά τίς Κυριακές καί τίς Γιορτές, νά κοινωνοῦν συχνά καί μετά φόβου Θεού τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων, τοῦ σώματος καί τοῦ αἴματος τοῦ Χριστοῦ εἰς ἄφεσιν ἀμαρτιῶν καί εἰς ζωήν αἰώνιον.  Νά μελετοῦμε τό Εὐαγγέλιο καί νά προσευχόμαστε ἀδιαλείπτως καί ἐν μετανοίᾳ καί κατανύξει νά ζητοῦμεν ὅλοι ἄφεσιν αμαρτιῶν καί τό ἔλεος καί τήν χάριν τοῦ Ἀγίου Πνεύματος, γιά νά  γίνουμε ἄνθρωποι τέλειοι ἐν Χριστῷ σύμφωνα μέ τό θέλημα Του, ὁ ὁποῖος ἄφησε τόν ἑαυτό Του ὑπόδειγμα αἰώνιον καί μᾶς καλεῖ νἀ ἀκολουθήσουμε τά ἴχνη Του.

Ἡ περίοδος αὐτή τῆς Ἀγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστής μᾶς προβάλει άνάγλυφα, ζωντανά τήν εἰκόνα τῆς Μίας, Ἀγίας, Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία σά νύμφη ἄμωμος τοῦ Χριστού ἀγωνίζεται τόν καλόν ἀγώνα γιά νά εὕρει ἔλεος καί χάριν ἀπό τόν Κύριό της. Μᾶς προβάλλει ἡ Μάνα Ἐκκλησία τούς θριάμβους, τούς πνευματικούς ἀγῶνες, τά δάκρυα καί τίς προσευχές τῶν Άγίων παιδιῶν της, τά ὁποῖα «διἀ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, ἐγενήθησαν ἰσχυροί ἐν πολέμῳ»[1] μέ τή χάρη τοῦ Άγίου Πνεύματος. Ἡ Ἀγία Μαρία ἡ Αἰγυπτία, ὁ ὅσιος Ἰωάννης, συγγραφέας τῆς Κλίμακος, ὁ Ἄγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς καί οἱ Πρόμαχοι τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων, παρελαύνουν μπροστά μας γιά νά μᾶς ἐνισχύσουν, νά μᾶς διδάξουν, νά μᾶς ἐμπνεύσουν καί νά μᾶς παρηγορήσουν, ὥστε κι ἐμείς οἱ «περιλειπόμενοι», νά σηκώνουμε μέ ὑπομονή τό δικό μας σταυρό, τή δική μας πνευματική σκυτάλη  βέβαιοι καί ἐλπιδοφόροι ὅτι ἔχουμε τούς Ἀγίους Ἀποστόλους, τούς Μάρτυρες τούς Ὁσίους καί Δικαίους  φίλους καί ἱερούς μεσίτες καί πρεσβευτές μας στοῦ βίου τήν θάλασσαν.

Ἡ μέριμνα γιά τήν παιδεία καί τή μόρφωση τοῦ χαρακτήρα τῶν παιδιῶν, ὁ σεβασμός πρός τήν οἰκογένεια, τούς γονεῖς, τούς Ἄρχοντες καί διδασκάλους καί τούς μεγαλύτερους, ἡ πίστη στό Θεό καί τίς μεγάλες ἀξίες τοῦ βίου ἡ διάκριση τοῦ αἰωνίου άπό τό πρόσκαιρο, τοῦ καλοῦ ἀπό τό κακό, τήν ἀμαρτία ἀπό τήν ἀρετή.  Ἡ προστασία τῆς Νεολαίας ἀπό τά ναρκωτικά καί τά οἰνοπνευματώδη ποτά, ἀποτελοῦν χρέος ὅλων μας: Νά μή λησμονοῦμε τοῦ τελώνη τήν ταπείνωση καί τήν «εὐκατάνυκτον εὐχήν ζηλώσαντες, μή τά ὑψηλά φρονῶμεν»[2]. Νά ἀκολουθήσουμε καί νά κάνουμε πράξη καί βίωμα τῆς ζωῆς μας τίς ἐντολές τοῦ Κυρίου ὁ ὁποίος μᾶς παραγγέλλει: «οὕτω πολιτευθῶμεν· πεινῶντας διαθρέψωμεν, διψῶντας ποτίσωμεν, γυμνοὺς περιβαλώμεθα ξένους, συνεισαγάγωμεν, ἀσθενοῦντας, καὶ τοὺς ἐν φυλακῇ, ἐπισκεψώμεθα»[3]. Ἡ ἔμπρακτη άγάπη πρός τούς ἀδελφούς μας τούς ἐλαχίστους, εἶναι ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιά νά γίνουμε μέλη τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

Μνημονεύουμε τά μηνύματα τοῦ πνευματικού άνεφοδιασμοῦ τά ὁποῖα προβάλει ἡ Ἀγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ὑπενθυμίζομε τήν ἱερά μετάνοια, τήν συγχώρηση, τήν ταπεινοφροσύνη, τή νηστεία, τήν ἐλεημοσύνη καί τά δάκρυα μέ τά ὁποῖα καθαρίζουμε καί τό νοῦ καί τήν ψυχή μας καί ἀγνίζουμε τήν ὕπαρξή μας. Ἔτσι, ἔτοιμοι θά ὑποδεχθοῦμε τόν Νυμφίο Χριστό καί μετ’ αὐτοῦ θά εἰσέλθουμε εἰς τούς γάμους τῆς οὐρανίου Βασιλείας Του, τήν ὁποία προετοίμασε ἀπό καταβολῆς κόσμου γιά τούς δούλους Του.

Εὐχόμενος ὅπως μέ ὑγεία, χαρά καί είρήνη περάσουμε τήν Άγία καί Μεγάλη Τεσσαρακοστή καί ἐν εὐλαβεία καί κατανύξει ἑορτάσωμεν τά Ἄγια Πάθη καί τήν ἐκ νεκρῶν Άνάστασιν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, διατελῶ μετά θερμῶν ευχῶν καί τῆς έν Κυρίῳ άγάπης καί τιμῆς.

Ἀγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή 2017

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Θυατείρων καί Μεγάλης Βρετανίας  Γρηγόριος

Σημ.: Η παρούσα Εγκύκλιος να αναγνωσθεί από άμβωνος της Κυριακή της Ορθοδοξίας, ή τη Β’ Κυριακή των Νηστειών (5 ή 12 Μαρτίου 2017).[1] βραίους κεφ. ΙΑ:33-34
[2] Αἶνοι Κυριακῆς Τελώνου καί Φαρισαίου
[3] Κυριακή τῆς Απόκρεω: Δοξαστικόν  Ἰδιόμελον λιτῆς

No comments: