Sunday, 24 December 2017

Χριστουγ. Εγκύκλιος Θυατείρων

Αγαπητοί μας εν Κυρίω,


Ήλθαν πάλι τα Χριστούγεννα για να μας υπενθυμίσουν την αγάπη και την  φιλανθρωπία του εν Τριάδι Προσκυνουμένου Θεού. Ο Μονογενής και Λόγος του Θεού σαρκοφορείται «εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου» και «γεννάται εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας». Οι Μάγοι από την Ανατολή οδηγούμενοι από τον Αστέρα μεταβαίνουν εις το ιερόν εκείνο σπήλαιον όπου εγεννήθη και εσπαργανώθη το Θείον Βρέφος γιατί «ουκ ην αυτοίς τόπος εν τω καταλύματι» (Λουκ. Κεφ. Β). Οι Άγγελοι των ουρανών ψάλλουν τον ύμνον της χαράς, της ειρήνης και της μακαρίας εκείνης Ελπίδος με την οποίαν ο Θεάνθρωπος Χριστός επλούτισε τον Κόσμον «Δόξα εν υψίστοις Θεώ και εν ανθρώποις ευδοκία» (Λουκ. Κεφ Β,14).

Εορτάζομεν τούτη την θεϊκή ιστορία και μνημονεύουμε το Γεγονός που άλλαξε τον ρουν της ανθρώπινης Ιστορίας. Έφερε στην διχασμένη ανθρωπότητα την ειρήνην του Θεού, εσυμφιλίωσε τα διεστώτα, τους Ιουδαίους και τους Εθνικούς και τους έδωσε την ευκαιρία να επανενωθούν μαζί με Εκείνον που ένωσε την γην με τον ουρανόν με την ταπείνωσή Του και την θυσία Του πάνω στο σταυρό. Γι’ αυτό ο Απόστολος Παύλος γράφει: «Αυτός γαρ εστιν η ειρηνή ημών, ο ποιήσας τα αμφότερα εν και το μεσότοιχον του φραγμού λύσας και ελθών ευηγγελίσατο ειρήνην υμίν τοις μακράν και τοις εγγύς» (Εφεσίους, Κεφ. Β 14-17). Οι Ποιητές των Χριστουγέννων γράφουν με προφητικήν ενόραση για να διερμηνεύσουν το Μυστήριον της ενανθρωπήσεως του Χριστού, το οποίον η προσευχομένη και λατρεύουσα και θεολογούσα Εκκλησία διαφυλάσσει σαν κόρην οφθαλμού και εορτάζει πανηγυρικώς αυτές τις Άγιες Μέρες «τρόμω ορώσαι το μυστήριον Κύριε, αι νοεραί στρατιαί κατεπλήττοντο. Ως γαρ βρέφος νηπιάσαι ηυδόκησας, ο τον πόλον κοσμήσας τοις άστροις και φάτνη των αλόγων ανακέκλισαι» (Υ. Χρ.) και «Δεύτε αγαλλιασώμεθα τω Κυρίω το παρόν μυστήριον εκδιηγούμενοι» (Υ. Χρ.). Ο υμνωδός εκφράζει ποιητικά αυτά τα οποία εξελίσσονται εν μυστηρίω και πραγματοποιούνται απαρατήρητα από τους Αρχοντες του κόσμου τούτου. Γι’ αυτό, αδελφοί και πατέρες, με ιερά σιωπή και χάρη, να γιορτάσουμε και εφέτος το Μυστήριον της σωτηρίας ημών γιατί έτσι θα ζήσωμεν εκείνα που είδαν «εν εσόπτρω» οι Προφήτες του Ισραήλ και οι Σοφοί του Αρχαίου Κόσμου και βιώνουν ιεροπρεπώς με χίλιους τρόπους οι Χριστιανοί, τα τελευταία δύο χιλιάδες χρόνια.

Ο Άρχων της ειρήνης, Χριστός ο Αληθινός Θεός ημών, να φέρει την ειρήνη Του «στους μακράν και τους εγγύς». Να συμφιλιώσει τους ανθρώπους και τα έθνη και να μας φωτίσει όλους να εγκολπωθούμε το πνεύμα και το γράμμα της διδασκαλίας του, - ο Οποίος «άνοιξεν ουρανούς και κατέβη» -  για να φέρει τα Ευαγγέλια του στην  Οικουμένη για την οποία Εκείνος «εαυτόν εκένωσεν μορφήν δούλου λαβών εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος» (Φιλ. Κεφ. Β, 7). Ο ποιητής των Χριστουγέννων ψάλλει «Η Γέννησίς σου Χριστέ ο Θεός ημών, ανέτειλε τω κόσμω το φώς το της γνώσεως» (Απ. Χρ). Γι’ αυτό, αδελφοί και αδελφές εν Κυρίω, πιστοί στην Ορθοδόξον Χριστιανική παράδοση, αυτές τις Άγιες και μοναδικές Ημέρες, - να μεταβούμε στην Εκκλησία, όλοι να κοινωνήσουμε των Αχράντων Μυστηρίων, να συγχωρήσουμε εαυτούς και αλλήλους, να φιλανθρωπεύσουμε τους φτωχούς και τους άρρωστους, να προσευχηθούμε μετά πίστεως μεγάλης και ταπεινώσεως βαθείας ώστε να «μορφωθεί» και να ανανεωθεί μέσα σας και γύρω μας ο Θεάνθρωπος Χριστός. Να ικετεύσουμε το Θείον Βρέφος να παραμείνει μαζί μας «πάσας τας ημέρας της πρόσκαιρης ζωής μας» και να μας χαρίζει την ειρήνη Του και την μακαρίαν ελπίδα των Αγίων και όλων Εκείνων, οι οποίοι δια μέσου των αιώνων εβίωσαν το Μυστήριον της Θείας Οικονομίας. Προσεύχομαι και μαζί σας συμμετέχω εις την χαράν των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων, και ευχόμενος υγεία και την ευλογία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού επί τα έργα ημών για το Νέον Έτος 2018, διατελώ μετά θερμών ευχών και της εν Κυρίω αγάπης και τιμής.

Λονδίνο, Χριστούγεννα 2017

Ο Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας Γρηγόριος

Σημείωση: να αναγνωστεί από Άμβωνος αντί Κηρύγματος την Κυριακή, 24 Δεκεμβρίου 2017.       

No comments: